Sosyolojide araştırma yöntemi ve teknikleri – (Vize Notları)

Sosyolojide araştırma yöntemi ve teknikleri – (Vize Notları)

Sosyolojide araştırma yöntemi ve teknikleri – (Vize Notları)

Felsefenin temel sorunu; bilgi ve varlık.

Ontoloji=Varlık Felsefesi

Bilgi felsefesi= Epistemoloji

Felsefede Gerçek; İnsan bilincinden bağımsız olarak vardır.

Aydınlanma hareketi; 17. ve 18. yüzyılda Batı Avrupa’da gelişen düşünce hareketidir.

Paradigma; Sosyolojide paradigma, Thomas Khun Tarafından ortaya atılmış, kelime anlamı olarak hayata bakışımızı değiştiren ilke ve inançlar diyebiliriz. TDK’da ise kısaca değerler dizisi olarak tanımlanmıştır.

Ansiklopedi (‘Encyclopedie’): Aydınlanma döneminin en büyük yayın girişimdir.

Felsefede Modernite; İnsanların ilerlemek için hurefeler yerine bilime inanmayı tercih etmeye başlaması ile başlayan dönemdir.

Sosyoloji bilim olarak hangi yüzyılda ortaya çıkıyor; 19.YY.

Sosyoloji kelimesini ilk kullanan ve sosyolojinin kurucusu olan kişi; A.Comte.

Pozitivizm kurucusu: A.Comte.

Pozitivzm: bilimci yaklaşımdır, deney gözleme önem verir, bilimin sadece gözle görülen olaylarla ilglendiğini ve metafiziğe burada yer olmadığını söyler.

Güvenirlilik; tekrar tekrar ölçüm yapıldığında aynı sonucun alınabilmesi.

Araştırma evreni nedir? Araştırmada sorunun kapsamına giren olaylar bütününe denir.

Örneklem nedir? Örneklem; araştırma evreninin özelliklerini en iyi şekilde yansıtan ve örneklem seçim teknikleri aracılığıyla seçilen bir grup olarak ifade edilebilir.

W. L. Neuman sosyal bilim sınıflandırması nasıldır? Pozitivist, yorumlayıcı ,eleştirel  olmak üzere 3 parça olarak sınıflandırır.

Pozitivizm kavramı ilk defa kullanan kişi kimdir? –  Saint Simon

Pozitivizmi sistematik hale getiren kişi kimdir? – Auguste Comte. Comte, sosyoloji’ninde diğer bilimler gibi olduğunu ve doğa bilimlerindeki temel bilimsel ilkelerin kullanılması gerektiğini söylemiştir.

Her bilimin kendi içinde statik ve dinamik olarak iki ayrı çalışma alanının olduğunu söyleyen kişi kimdir? – A.Comte. (Statik temel yasalarken dinamik değişen yasalardır diyebiliriz)

Sosyolojik Yöntemin Kuralları isimli çalışmayı yapan kişi kimdir? Durkheim.

Toplumsal olgular gözlemlenirken onları nesne gibi görmeliyiz bu ilk ve en temel kuraldır diyen kişi kimdir? – Durkheim.

patolojik nedir = İstisna olgu ( Durkheim yine normal ve patolojik olarak bu ayrımı yapan kişidir.)

Durkheim’e göre sosyoloji araştırmaların en üstün aracı olan yöntem nedir? – Eş anlı değişiklikler yöntemi 

pozitivist sosyal bilimin tersi olan yorumlayıcı yaklaşım hangi teori ile bağlantılı olarak gelişmiştir? – hermeneutik (Yorumsamacılık)

Yorumlayıcı yaklaşıma göre toplumsal gerçekliğin temeli nedir? –SEMBOLLER.

Webere göre sosyolojinin amacı; toplumsal olayları anlamak – ve nedensel olarak açıklamak.

Weberin kullandığı bir yöntem olan ideal tipler kaça ayrılır? – Tarihsel ideal tipler, toplumsal ideal tipler, eylem tipleri.

diyalektik; iki zıt fikir arasında çatışma sonrası değişimi ifade eder. ( (tez-antitez-sentez) (kurucusu hegeldir)

Modernite ; sanayi toplumun bilimsel ekonomik ve kurumsal olarak örgütlenmesidir. Modernizm: Bu ise modernite’nin kültür haline geldiği bir durumdur.

Popper’a göre bilimsel araştırmaların dayanağı nedir? -Yanlışlanabilirliktir!

Nicel/Nicelik/nicel araştırma: Nicel sayılabilen anlamındadır. (araştırmanın içinde istatistik v.s varsa nicel araştırmadır)

Nitel: Sayılamaz ama yorumlanır nasıl olduğunu niteliğini tarif edersin.

Nitel araştırmalarda birey kavramı yerine ne kullanılır? – Sosyal aktör.

Yarı deney (quasi-experimentation) nedir? -deney koşullarının tam olmadığı yani dış faktörlerin hepsinin kontrol edilemediği ortamlarda yapılan deneylerdir.

Yapılandırılmış gözlem; gözlem çizelgesinde tarif edilen usullere göre yapılan gözlem çeşitidir. yani önceden bu çizelge üzerinde tanımlanmış gözlemler.

Anket yaparken kullanılan soru tipleri nelerdir? – olgusal, davranış , tutum-görüş ve bilgi soruları olmak üzere 4 çeşit soru tipi vardır.

Olgusal soru; yaş, cinsiyet, medeni hal, gelir gibi sorular sorulardır.

Amaçları açısından soru tipleri nelerdir? -Eleme – Sondaj – Sınama.

Eleme sorusu; katılımcının ankete uygun olup olmadığına yönelik sorulardır. Evli kişiler üzerine yapılan bir ankette ilk soru elbette medeni hal olmalıdır. Eğer kişi bekarsa bu ankete uygun değildir.

Sondaj sorusu; derin sorulardır, kişinin ölçülen davranışa sebep olan arka plandaki sebepler bulunmaya çalışır.

Kapalı uçlu ve açık uçlu soru nedir? Şıklı olan sorulardır, açık uçlu ise klasik sınav gibidir sadece soru vardır kişi istediği gibi cevaplar.

Anket sorularının en önemli özelliği ne olmalı? SADECE 1 SORU İLE TEK BİR ŞEYİ ÖLÇMEK GEREKİR. BİR SORU İLE İKİ ŞEY DEĞİL. ve sorular basit bir dille herkesin anlayabileceği şekilde yazılmalı.

Pilot çalışma; anketi hazırladık diyelim sorular herkes tarafından aynı şekilde anlaşılıp anlaşılmadığını test etmek için bir grup üzerinde yapacağımız ön çalışmadır. (Pilot çalışma sonuçları gerçek çalışma sonuçlarına katılmaz!)

Survey: (anket formu, gözlem çizelgesi ya da görüşme yönergesi için sistemli veri toplayıp istatistik haline getirmektir. Kabaca sınav için, anketin sistemli olanı diye aklımızda tutabiliriz.

Odak grup görüşmesi; 6-12 kişilik belirli kriterlere göre seçilmiş insanla görüşme yapmak.

Katılımsız gözlem; uzaklan gözlemdir, afrika kabilesini inceliyorsun diyelim içlerine girmeden uzaktan izleyerek yapacağın gözlemdir.

Katılımcı gözlem; içlerine girip o kültürlere birlikte yaşayarak yapacağın gözlemdir.

Etnografya çalışması; araştırma yapılan kültürü onların içinden bakarak tanımlamaya çalışmaktır.

Sözlü tarih görüşmesi; sadece belirli tarihler arasında bir konuda insanlardan bilgi almaktır. örneğin evlilik hakkında bir araştırmada sadece son 5 yılı baz alırsın. adamın hayatının ilk gününden itibaren değil. bu tip tarihin belli olduğu araştırmalardır.

Yaşam öyküsü; tüm hayatı kapsayan görüşmedir, kişi A’dan Z’ye her şeyi anlatır.

Eleştirel söylem analizi; bir metinde gizli olan anlamları ve imaları ortaya çıkarmaya çalışır.

Nirengi nedir? (ÖNEMLİ bu soru sık çıkıyor)

Hem nicel hem nitel yöntemden faydalanmaktır.

yöntemsel çoğulculuk yada ÜÇGENLEME, nirengi’nin diğer isimleridir?2 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir