Sosyoloji Siyaset Bilimi – Vize Notları

Sosyoloji Siyaset Bilimi – Vize Notları

Sosyoloji Siyaset Bilimi – Vize Notları

İnsan siyasal bir hayvandır diyen filozof kimdir?  Aristoteles
Sistem teorisini Siyaset Bilimi’ne uyarlayan kişi kimdir? -D. Easton

Platona göre ideal devlet; Devlet filozof krallar tarafından yönetilmeli.

Kanunların Ruhu isimli ünlü eserin sahibi; Montesquieu

Dinin insan davranışlarındaki etkilerine özellikle odaklanan ve çağdaş siyaset biliminin gelişmesine katkı sağlayan kişi – WEBER.

El-Medinetü’l Fazıla eserinin yazarı; FARABİ.

el-Hisbe ile es-Siyasetu’ş-Şeriyye yazarı; İbn Teymiye

El-Ahkâmu’s-Sultaniyye  yazarı kimdir? –Maverdi.

 “Bâtın ve içyüzü itibariyle tarih; düşünmek, araştırmak ve olan şeylerin (vekâyin) sebeplerini bulup ortaya koymaktır. Olan şeylerin ilkeleri incedir, hadiselerin keyfiyeti ve sebepleri hakkındaki bilgi derindir”  sözü kime aittir? – İbn-i Haldun.

Kitabu’l-İber’in yazarı kimdir ve bu eseri konusu nedir? – Konusu Dünya Tarihidir ve yazarı da İbn-i Haldun‘dur.

Siyaset biliminde kullanılan yöntemler; karşılaştırma, örnek olaylar, alan araştırması ve deney tekniği.

Örnek olay nedir? Örnekle açıklayım; Gelişmemiş ülkeleri inceleyen bir araştırma yapıyorsunuz diyelim, bunun için tüm gelişmemiş ülkeleri incelemek yerine, ”Gelişmemiş Ülke” kavramını en iyi temsil eden ülkeyi bulup sadece onu inceliyorsunuz. Bu duruma örnek olay deniyor.

Elitist teori; halk diliyle akılda kalıcı şekilde açıklarsam, bunlar iktidarın yanındaki yalaka sınıfını temsil ediyor. Teoriye göre bu elitistler, örgütlenmeyen insanları her zaman yönetir ve iktidarın gücünden kendilerine pay alırlar. Bu kesim duruma göre medya-basın-iş dünyası yada ordu gibi bir grup olabilir.

Tüm yönetimlerin azınlık iktidarı olduğu gerçeğini, ‘oligarşinin tunç kanunu’ olarak ifadet eden elitist kimdir ? R.Michael.

Pareto kimdir ve iktidarı nasıl açıklamıştır? Pareto modern elitizm‘in savunucusudur. Pareto’ya göre; toplum zeka çalışkanlık ve beceri gibi kriterlere göre elit olanlar ve elit olmayanlar olarak ikiye ayrılır.

devletin yasa yapma otoritesi; hukuki egemenlik. max weberin iktidar tipolojisi ; Buyruk ve emir otoriteyi zorunlu kılar.

totaliter nedir; baskıcı kontrölcu.

Modern devlet bugünkü şekline hangi 19.yy ulasmistir


Laswell iktidarı nasıl tanımlıyor? Laswell’de elitist bir anlayışa sahiptir fakat demokrasi konusunda diğer düşünürlerden farklı. Demokrasi sayesinde iktidarın kalabalık kitlelerde olduğunu ifade ediyor.

Demokratik elit ve klasik elit farkı nedir? Demokrasi’de elit sınıfı herkes için ulaşılabilir sınıftır, alternatif elit guruplar olduğu için rekabet vardır ve bu faydalıdır.

Siyasal iktidar ve sosyal iktidar farkını örnek ile açıkla; Sosyal iktidar bir ailedeki babanın iktidarı yada bir öğretmenin sınıftaki iktidarıdır. Ve Bu iktidar tipi sınırlıdır, sınıfın dışarısında öğretmen iktidar sahibi değildir. Fakat siyasal iktidar her yerde iktidardır ve her yerde güçlü ve otoriterdir.

Poligarşi‘den ilk bahseden kişi;  Robert Dahl. (Poligarşi çoklu yönetim anlamına gelir, çoklu seçikin ve birbiri ile rekabet eden gruplar tarafından yönetimdir. Monarşi gibi tek bir grup değil yada oligarşi gibi bir azınlık değildir.

Günümüzde dış egemenliğin mutlaklılığı var mıdır? Yoktur, dünya globalleştiği için pek çok uluslarası kuruluş ile birlikte kararlar alınır. Örneğin bir bankacılık düzenleme kurumu olan FATF tavsiyeleri üye olan ülkerde zorunlu olarak uygulanır. Siyasi iktidar bir ülkenin dış egemenliğinde mutlak bir güce sahip değildir.

Karizmatik otoriteye örnek ver; (peygamberlik yada kahramanlık örnek verilebilir)

Weber’in sözünü ettiği ”devletin modern hizmetçileri” kimdir? –Bürokratlar.

Habermas’ın sözünü ettiği “meşrulaştırma krizi” nedir? Devlet sosyal harcamalar yaptıkça vatandaş bu duruma alışır ve bir yerden sonra daha fazla şey talep etmeye başlar ve devlet bir yerden sonra bu talepleri karşılayamaz ve devlet meşruluk kaybı yaşar, bu duruma meşrulaştırma krizi denir.2 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir